LiYcY TP кабель

  • LiYcY TP Олон хос дэлгэцтэй хяналтын кабель

    LiYcY TP Олон хос дэлгэцтэй хяналтын кабель

    Цахилгаан соронзон хөндлөнгийн оролцоо (EMI) болон цахилгаан соронзон цацрагаас (EMR) хамгаалах шаардлагатай компьютерийн систем, электрон хяналтын төхөөрөмж, оффисын машин эсвэл процессын хяналтын нэгжийн электроникийн дохио ба хяналтын кабельд зориулагдсан.