Компьютер, багаж хэрэгсэл, эмнэлгийн электроникийн кабель